תנאי שימוש באתר


בכניסתך לאתר האינטרנט זה (להלן: "האתר") של ארגון "נאות מרגלית" (להלן: "הרשת"), בדפדוף ו/או בשימוש בו, הנך מאשר כי קראת והבנת תנאים אלה וכי הנך מסכים להיות מחויב לנהוג על פיהם ולציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים. 
הרשת רשאית, ללא צורך בהודעה, לשנות בכל עת תנאי שימוש אלה וכל מידע אחר הכלול באתר, על-ידי עדכון פרסום זה, ו/או לערוך שיפורים או שינויים בשירותים או בתכנים המתוארים באתר.

כללי 
אתר זה וכל התוכן הכלול בו - אין להעתיקו, ללא הסכמה מראש ובכתב של הרשת. 
ההרשאה הניתנת הינה הרשאה מוגבלת, לגשת ולהציג את דפי האינטרנט באתר זה, במחשב שלך בלבד ולשימושך האישי והלא-מסחרי. 
הרשאה זו מותנית בכך שלא ישונה התוכן המוצג באתר, בשמירה על זכויות יוצרים, סימני המסחר ושאר ההודעות הקנייניות ובכך שתקבל כל תנאי, התניה או הודעה כלשהם, המפורטים בכל אופן באתר זה. 

הרשת לא נותנת זכויות או רישיונות כלשהם, מפורשים או משתמעים, עבור פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני אחרות כלשהן. 

הגבלות מסויימות 
אין הבטחה או ערבון לכך שהמידע באתר אינטרנט זה יהיה נכון, עדכני או שלם. 
בנוסף, האתר יכול להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. 
הרשת דוחה מעליה אחריות לעדכון אתר זה כדי לשמור על עדכניות המידע, או כדי להבטיח את הדיוק או השלמות של מידע כלשהו שפורסם. 
מדובר במידע ונתונים להתרשמות כללית בלבד. 
בהתאם לכך, עליך לוודא שכל המידע המפורסם מדויק ושלם, לפני קבלת החלטה כלשהי הנוגעת לשירותים, המתוארים באתר זה.

מידע סודי וקנין רוחני
כל מידע או חומר שיישלח לרשת ייחשב כלא-סודי. 
בשליחה של מידע או חומר לרשת, אתה מעניק לרשת רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, לשלוח בדואר, לשדר, להפיץ, להציג בציבור, לבצע, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, ולהשתמש בחופשיות בכל אופן אחר, במידע או בחומרים אלה. 
בנוסף, הינך נותן הסכמתך לכך שהרשת רשאית להשתמש באופן חופשי בכל טכניקה, רעיון, ידע או מושג שהם שאתה שולח אלינו, לכל מטרה שהיא. 
זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הנם של הרשת או של צדדים שלישיים שהעניקו לרשת הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר כאמור. 
למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי האתר אינו, ולא יהיה, אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, שתעשה על ידי המשתמש. 

קשרים ואתרים של צדדים שלישיים 
אתר אינטרנט זה מספק קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט ולמשאבים שאינם של הרשת. 
הרשת אינה יוצרת מצגים כלשהם, אינה מעניקה שום אחריות ואינה מתחייבת באופן כלשהו, ביחס לאתרי אינטרנט שאינם של הרשת או ביחס למשאבים של צד שלישי. קישור לאתר אינטרנט שאינו של הרשת, אין פירושו שהרשת תומכת ו/או אחראית לתוכן של אתר שכזה, בשימוש בו או בבעליו. 
בנוסף, הרשת אינה צד ליחסים עם צדדים שלישיים, גם אם השתמשת בקישור לצדדים שכאלו. 
בהתאם, הנך מאשר ומסכים שהרשת אינה אחראית לזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים שכאלה, ואינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן, שירותים, מוצרים או חומרים אחרים הנמצאים באתרים או משאבים אלה, או הזמינים מתוכם.
בעת גישה לאתר אינטרנט שאינו של הרשת, גם אם הלוגו של הרשת עשוי להופיע באתר, שים לב שאתר זה הינו עצמאי ונפרד מהרשת ושאין לרשת שליטה על התוכן המוצג באתר אינטרנט זה. באחריותך לנקוט באמצעי בטיחות כדי להגן על עצמך מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים ותוכניות אחרות העלולות להיות מזיקות ולהגן על המידע שלך כפי שאתה רואה לנכון.

הגבלת אחריות 
השימוש באתר זה הינו על אחריותך בלבד. 
כל החומרים, המידע, המוצרים, התוכניות והשירותים מסופקים "כמות שהם" ("AS IS") ללא אחריות או ערבון כלשהם. 
הרשת דוחה מעליה באופן מפורש, כל אחריות, ערבון ומצג, מפורשים או משתמעים, חוקיים ואחרים, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, אחריות הנוגעת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת ולאי-הפרה של זכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני. 
הרשת אינה מתחייבת שאתר אינטרנט זה יעבוד ללא הפרעה, יהיה מעודכן, מאובטח או נטול שגיאות.


הינך מבין ומסכים, כי במקרה של הורדה או קבלה באופן אחר של חומרים, מידע, מוצרים, תוכנות, תוכניות או שירותים, אתה עושה זאת בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך בלבד, ואתה האחראי הבלעדי לכל נזק העלול להיגרם, לרבות אובדן נתונים או נזק למערכת המחשב שלך.

הגבלת חבות 
בכל מקרה לרשת לא תהיה חבות כלפי צד שהוא, בגין כל נזק ישיר, עקיף, נילווה, מיוחד או תוצאתי, מכל סוג שהוא, הנוגע לאתר אינטרנט זה, או לכל שימוש שהוא באתר אינטרנט זה או בכל אתר או משאב המקושר, המופנה או הנגיש דרך אתר אינטרנט זה, או בגין שימוש בחומרים, מידע, מוצרים או שירותים כלשהם, הורדתם או גישה אליהם, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, אובדן רווחים, הפרעה למהלך העסקים, אובדנים אחרים, גם אם הרשת הועמדה באופן מפורש על דבר האפשרות לנזקים כאמור. 
הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית, עשית עושר או כל עילה משפטית אחרת.


על חומרים, מידע, מוצרים, תוכנות ושירותים מסוימים, המוצעים דרך אתר אינטרנט זה עשויים לחול  תנאים, התניות והודעות נוספים או אחרים, אשר במקרה של סתירה כלשהי בינם לבין תנאי שימוש אלו, יגברו על תנאי שימוש אלו.

HyperLink